Mountain

Taken by P.Forrev

Half Moon

P. by Steve Carter

Night Sky

For more information please click on the photo

درد گنـگ
زبانم در دهان باز بسته‌است
در تنگ قفس باز است و افسوس
كه بال مرغ آوازم شكسته‌است

نمی‌دانم چه می‌خواهم بگویم
غمی در استخوانم می‌گدازد
خیال ناشناسی آشنا رنگ
گهی می‌سوزدم گه می‌نوازد


گهی در خاطرم می‌جوشد این وهم
ز رنگ آمیزی غم‌های انبوه
كه در رگهام جای خون روان است
سیه داروی زهرآگین اندوه


فغانی گرم و خون آلود و پردرد
فرو می‌پیچدم در سینه‌ی تنگ
چو فریاد یكی دیوانه گنگ
كه می‌كوبد سر شوریده بر سنگ


سرشكی تلخ و شور از چشمه‌ی دل
نهان در سینه می‌جوشد شب و روز
چنان مار گرفتاری كه ریزد
شرنگ خشمش از نیش جگرسوز


ز مغزم می‌تراود گیج و گمراه
چو روح خوابگردی مات و مدهوش
كه بی‌سامان به ره افتد شبانگاه


درون سینه‌ام دردی‌است خونبار
كه همچون گریه می‌گیرد گلویم
غمی آشفته.. دردی گریه آلود
نمی‌دانم چه می خواهم بگویمBalatarin :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Facebook :: Twitter :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed0 comments:

Post a Comment